کربویی

کربویی یعنی احساس نکردن بو. کربویی می تواند چند علت داشته باشد. برخی افراد هنگام تولد بدون حس بویایی متولد می شوند. برخی افراد به طور تصادفی یا بر اثر بیماری آن را از دست می دهند. اگر عصب بویایی متورم یا آلوده شود، می تواند حس بویایی شما را از کار بیاندازد، اتفاقی که هنگام ابتلا به بیماری حتما آن را تجربه کرده اید. عدم توانایی در بو کردن رایحه ها، می تواند سایر حواس شما را هم درگیر کند و روی آن ها هم تاثیر بگذارد. خیلی از کسانی که حس بویایی ندارند، مزه ها را هم آن طور که سایرین احساس می کنند، تشخیص نمی دهند.