نحوه ی حس کردن بو

این پروسه وقتی شروع می شود که شما مولکول های هوا را از طریق سوراخ های بینی، استشمام می کنید. 95% از حفره ی بینی شما تنها برای فیلتر کردن هوا پیش از ورود به ریه ها استفاده می شود. درانتهای بینی شما، قسمتی وجود دارد که عصب بویایی نامیده می شود، یک تکه بافت پوستی که کلید حس بویایی شماست. عصب بویایی شما یک لایه از سلول های گیرنده ی بویایی دارد، یک سری نورون های بویایی که مثل جوانه های چشایی برای بینی شما عمل می کند. وقتی که مولکول های عطری به عصب بویایی شما در انتهای بینی برخورد می کند، در یک لایه ی مخاطی که عصب بویایی را پوشانده، گیر می کنند. همزمان با پیوستن آن ها به سلول های گیرنده ی عصب بویایی، واکنش ها آغاز می شود و پیغام اش را از طریق عصب بویایی برای مغز می فرستد. یک نکته ی دیگر، شما از طریق اندازه و بزرگی عصب بویایی یک جانور، می توانید تشخیص دهید که حس بویایی اش چه اندازه قوی است.